Et ole kirjautunut sivustolle. Kirjautumattomana et voi suorittaa kurssin tehtäviä.

5.3 Seuranta ja arviointi

Seurantaa ja arviointia tehdään sekä toiminnan kehittämiseksi että vastuullisuusvelvotteiden täyttämiseksi.

Seuranta on jatkuvaa tiedon keräämistä, tarkastelua ja hyödyntämistä hankkeen kannalta keskeisistä asioista. Arviointi on toimintaa tai hanketta, sen tuloksia ja vaikutuksia koskevan tiedon järjestelmällistä keruuta, analysointia ja tulkintaa. Arviointia tehdään määräajoin. Käytännössä seuranta ja arviointi liittyvät kiinteästi toisiinsa ja hankkeen seurantatieto muodostaa perustan hankkeen arvioinnille.

Järjestöt ovat vastuullisia toiminnastaan eri tahoille: hanketta toteuttavien järjestöjen jäsenille ja tukijoille, rahoittajille, eri viranomaisille ja viime kädessä niille ihmisille, joiden elämää pyritään muuttamaan paremmaksi. Seurannan ja arvioinnin tavoitteena on myös varmistaa, että hankkeen toiminta on tehokasta ja tuloksellista. Hankkeen toteuttajat vastaavat siitä, että  toiminta on lakien ja sääntöjen mukaisesti järjestettyä.

Seurannan ja arvioinnin voi toteuttaa monella eri tavalla. Olennaista on miettiä, mitä tietoa juuri kyseisessä hankkeessa tarvitaan, mihin tietoa käytetään ja miten seuranta ja arviointi edistävät hankkeen tavoitteiden saavuttamista ja etelän kumppanitahon oppimista.